عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


54. اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل

نام بالاترین مقام اجرایی : ابوالفضل تيرانداز

نام رابط آماری : مهین رضائی
شماره تماس دفتر : 32240662-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestantvto.ir

 

شناسنامه اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان گلستان

fanni-va-herfehie.pdf [660.53 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 15)

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك وضعيت فعاليت

فصلی

استانی

آماری

2

تعداد شركت كنندگان در آزمون سنجش و ارزیابی

فصلی

استانی

آماری

3

تعداد قبول شدگان در آزمون سنجش و ارزيابي

فصلی

استانی

آماری

4

عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك حوزه آموزش

فصلی

استانی

آماری

5

عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي بر حسب نوع دوره

فصلی

مراکز آموزشی

آماری

6

تعداد آموزش‌گيرندگان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي بر حسب نوع دوره

فصلی

مراکز آموزشی

آماری

7

تعداد مربیان فعال مراکز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي

فصلی

استانی

آماری

8

مشخصات مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی

سالانه

 

اطلاعاتی

9

مشخصات مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه‌ای

سالانه

 

اطلاعاتی

 

مرکز ثابت فنی و حرفه ای دولتی

گزارش اطلاعاتی

01-  مشخصات مراكز فني و حرفه‌اي دولتي تا پايان سال.

 

گزارش آماری 

جدول 01- تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي)

جدول 02-1- عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي به تفكيك حوزه آموزش در فصل و سال (سال و فصل پيش فرض)

جدول 02-2- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (فصل و حوزه آموزش پيش فرض)

جدول 02-3- مقايسه فصلي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع دوره (سال و نام مركز پيش فرض)

جدول 03-1- تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي به تفكيك حوزه آموزش در فصل و سال (سال و فصل پيش فرض)

جدول 03-2- روند سالانه تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (فصل و حوزه آموزش پيش فرض).

جدول 03-3- مقايسه فصلي تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع دوره (سال و نام مركز پيش فرض).

جدول 04-1- عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) و تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي به تفكيك حوزه آموزش در فصل و سال (سال و فصل پيش فرض) .

جدول 04-2- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) و تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (فصل و حوزه آموزش پيش فرض).

جدول 04-3- مقايسه فصلي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) و تعداد آموزش گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع دوره (سال و نام مركز پيش فرض) .

جدول 05-1- تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس در سال (سال پيش فرض) .

جدول 05-2- روند سالانه تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس (گروه هاي عمده آموزشي پيش فرض).

جدول 06- تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت در سال .

جدول 07- تعداد مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي دولتي در برحسب جنسيت در پايان دوره .

نمودار 01-1- مقايسه شهرستاني تعداد مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال (سال پيش فرض)(داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 01-2- درصد نوزيع مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال (سال و شهرستان پيش فرض) (داراي جزئيات اطلاعاتي).

نمودار 02-1- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (نام مركز، حوزه آموزش و فصل پيش فرض).

نمودار 02-2- مقايسه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي در حوزه هاي آموزش (سال، فصل، جنسيت و نام مركز پيش فرض).

نمودار 02-3- مقايسه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (سال، فصل، جنسيت و حوزه آموزش پيش فرض).

نمودار 03-1- روند سالانه تعداد آموزش‌گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (نام مركز، حوزه آموزش و فصل پيش فرض).

نمودار 03-2- مقايسه تعداد آموزش‌گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي در حوزه هاي آموزش (سال، فصل، جنسيت و نام مركز پيش فرض).

نمودار 03-3- مقايسه تعداد آموزش‌گيرندگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي (سال، فصل، جنسيت و حوزه آموزش پيش فرض).

نمودار 04-1- روند سالانه تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب جنسيت (نوع دوره و نام مركز پيش فرض).

نمودار 04-2- مقايسه تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي حوزه‌هاي مختلف آموزش بر حسب جنسيت در سال (سال و نام مركز پيش فرض).

نمودار 04-3- مقايسه تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي (سال و نوع دوره و جنسيت پيش فرض).

نمودار 05-1- روند سالانه تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت (نام مركز پيش فرض).

نمودار 05-2- مقايسه تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي(سال و جنسيت پيش فرض).

 

آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای

جدول 08- تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك وضعيت فعاليت تا پايان دوره (فصل).

جدول 09- تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت و شهرستان در پايان سال.

جدول 10-1- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك حوزه آموزش در دوره (فصل پيش فرض).

جدول 10-2- مقايسه فصلي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك حوزه آموزش در سال (سال پيش فرض).

جدول 11-1- روند سالانه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) در دوره (فصل پيش فرض).

جدول 11-2- عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) در دوره.

جدول 12- تعداد آموزش ديدگان آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي برحسب جنسيت در سال.

نمودار 06-1- روند سالانه تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت (و شهرستان پيش فرض).

نمودار 06-2- تعداد آموزشگاه‌هاي آزاد فعال فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت و شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض).

نمودار 07-1- روند سالانه عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به تفكيك جنسيت در دوره (فصل و حوزه آموزش پيش فرض).

نمودار 07-2- مقايسه موضوعي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي به نفكيك جنسيت در دوره (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 07-3- درصد موضوعي عملكرد آموزشي (نفر- ساعت) آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي در دوره (جنسيت، سال و فصل پيش فرض).

نمودار 08-1- روند سالانه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در آزمون هاي فني و حرفه اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) (فصل و نوع آزمون پيش فرض).

نمودار 08-2- روند سالانه درصد قبلي آزمون‌هاي حوزه سنجش و ارزشيابي آموزش فني و حرفه‌اي (فصل و نوع آزمون پيش فرض).

نمودار 08-3- مقايسه عملكرد حوزه سنجش و ارزشيابي در انواع آزمون‌هاي فني و حرفه‌اي (تعداد شركت‌كنندگان و قبول شدگان) (سال و فصل پيش فرض).

نمودار 08-4- مقايسه درصد قبلي انواع آزمون‌هاي حوزه سنجش و ارزشيابي آموزش فني و حرفه‌اي در دوره (سال و فصل پيش فرض).

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

 سالنامه 15 : جدول 46- آموزش ديدگان و مربيان فعال مراكز ثابت اداره كل آموزش فني و حرفه اي در سال .

 سالنامه 15 : جدول 47- آموزش ديدگان اداره كل آموزش فني و حرفه اي برحسب جنس و بخشهاي آموزشي در سال (بجز آموزشگاه هاي آزاد) .

 سالنامه جديد 16 : جدول 32 (1)- تعداد مربيان رسمي و پيماني و مراكز ثابت آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب جنسيت در سال .

 سالنامه جديد 16 : جدول 32 (2)- تعداد مراكز آموزش فني و حرفه‌اي دولتي برحسب نوع در پايان سال (داراي جزئيات اطلاعاتي) .

 سالنامه جديد 16 : جدول 33- تعداد آموزش ديدگان مراكز ثابت آموزش فني و حرفه اي دولتي بر حسب گروه هاي عمده آموزشي به تفكيك جنس در سال (سال پيش فرض) .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 05-7- تعداد مراكز ثابت آموزشي استان در سال (داراي جزئيات اطلاعاتي) .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 06-7- تعداد آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد در سال .

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 229
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2282
بازدید سال:27247
بازدید کل:450952
معرفی سیمابر