عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


35. دانشگاه علوم پزشکی گلستان (معاونت درمان)

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

 

نام دستگاه اجرایی : 

عنوان بالاترین مقام اجرایی :

نام بالاترین مقام اجرایی : 

نام رابط آماری : 
شماره تماس دفتر : 
آدرس پستی : 
وب سایت : 

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تخت روز اشغالی (تعداد روزهای بستری )

سالانه

شهرستانی

آماری

2

تعداد بیمار بستری شده در بیمارستان (مراجعه مستقیم و انتقالی از بیمارستان دیگر)

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد بیمار مرخص شده از بیمارستان (مرخص شده از بیمارستان و انتقالی به بیمارستان دیگر)

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد فوت‌شدگان (قبل از 24 ساعت و بعد از 24 ساعت)

سالانه

شهرستانی

آماری

5

تعداد اعمال جراحی

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد زایمان‌های انجام شده

سالانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد مراجعین سرپایی به درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک بیمارستان

سالانه

شهرستانی

آماری

8

تعداد تخت فعال بخش‌های ویژه و سایر بخش‌های بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد تخت ثابت بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

11

تعداد درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

12

تعداد موسسات تصویربرداری تشخیصی و درمانی هسته‌ای حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد مراکز توانبخشی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد مراکز مشاوره خدمات پرستاری حوزه دانشگاه

سالانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد مراکز درمان سوء مصرف مواد حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

16

تعداد سایر مراکز ارائه خدمات سلامتی سرپایی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

17

تعداد پایگاه‌های اورژانس موجود

سالانه

شهرستانی

آماری

18

تعداد آمبولانس‌های دولتی و غیردولتی حوزه دانشگاه علوم پزشکی

سالانه

شهرستانی

آماری

19

درصد اشغال تخت بيمارستان‌هاي دولتي در سال

سالانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد بیمارستان/ زايشگاه‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی برحسب درجه

سالانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و نوع  تخصص

سالانه

شهرستان

آماری

22

تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رسته‌هاي شغلي

سالانه

شهرستان

آماری

23

تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب گروه شغلي

سالانه

شهرستان

آماری

24

تعداد مراجعه به كلينيك‌هاي بهداشت و تنظيم خانواده

سالانه

شهرستان

آماری

25

تعداد مراكز بهداشت و تنظيم خانواده برحسب شهرستان

سالانه

شهرستان

آماری

26

تعداد موارد مراجعه به موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

27

تعداد موارد بستري در موسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

28

تعداد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب تخصص هاي مورد نياز

سالانه

شهرستان

آماری

29

تعداد موسسات خدمات بهداشتي درماني

سالانه

شهرستان

آماری

30

تعداد تخت خدمات بهداشتي درماني

سالانه

شهرستان

آماری

31-34

تعداد مراكز بهداشتي درماني برحسب وضعيت (جغرافيايي، حقوقي، زمان کار و نحوه اداره)

سالانه

شهرستان

آماری

38- 35

تعداد آزمايشگاه برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

39-42

تعداد داروخانه برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

43-46

تعداد پرتونگاري برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

47-50

تعداد توانبخشي برحسب وضعيت حقوقي، زمان کار، نحوه اداره

سالانه

شهرستان

آماری

51

تعداد لام آزمايش شده در روستاهاي مراقبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

52

تعداد واكسيناسيون انجام شده در موسسات و مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

سالانه

شهرستان

آماری

53

تعداد موارد مثبت لام آزمايش شده در روستاهاي مراقبت شده

سالانه

شهرستان

آماری

54

تعداد تخت فعال بيمارستان (دولتي و خصوصي)- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

55

تعداد تخت فعال بيمارستان (دولتي و خصوصي)- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

56

تعداد خانه‌هاي بهداشت فعال- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

57

تعداد خانه‌هاي بهداشت مصوب- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

58

تعداد مراكز بهداشتي درماني فعال- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

59

تعداد مراكز بهداشتي درماني مصوب- برنامه پنجم

سالانه

شهرستان

آماری

60

مشخصات موسسات بهداشتي درماني

سالانه

-

اطلاعاتی

61

مشخصات آزمايشگاه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

62

مشخصات داروخانه‌ها

سالانه

-

اطلاعاتی

63

مشخصات مراکز پرتونگاري

سالانه

-

اطلاعاتی

64

مشخصات مراکز توانبخشي

سالانه

-

اطلاعاتی

گزارش آماری

فعالیت بیمارستان‌ها

جدول 1- تعداد روزهاي بستري (تخت روزاشغالي) بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 2- روند تعداد روزهاي بستري (تخت روزاشغالي) بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 3- تعداد بيمار بستري شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 4- روند تعداد بيمار بستري شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 5- تعداد بيمار مرخص شده از بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 6- روند تعداد بيمار مرخص شده از بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 7- تعداد فوت شدگان در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 8- روند تعداد فوت شدگان در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

اعمال جراحی و زایمان در بیمارستان‌ها

جدول 9- تعداد اعمال جراحي انجام شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 10- روند تعداد اعمال جراحي انجام شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 11- روند تعداد اعمال جراحي انجام شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان برحسب وضعيت عادي يا اروژانسي در سال

جدول 12- تعداد زايمان‌هاي انجام شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 13- تعداد زايمان‌هاي انجام شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 14- درصد زايمان هاي انجام شده در بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال(سال پيش فرض)

 

مراجعات سرپایی به درمانگاه، کلینیک و پلی‌کلینیک‌های بیمارستان‌ها

جدول 15- تعداد مراجعين سرپايي به درمانگاه، كلينيك و پلي كلينيك بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 16- روند تعداد مراجعين سرپايي به درمانگاه، كلينيك و پلي كلينيك بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 17- روند تعداد مراجعين سرپايي به درمانگاه، كلينيك و پلي كلينيك بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان برحسب نوع مراجعه در سال

 

تخت‌های فعال بخش‌های ویژه و سایر بخش‌های بیمارستان‌ها

جدول 18- تعداد تخت فعال بخش‌هاي ويژه و ساير بخش‌هاي بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان درسال (سال پيش فرض)

جدول 19- روند تعداد تخت فعال بخش‌هاي ويژه و ساير بخش‌هاي بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 20- روند تعداد تخت فعال برحسب بخش‌هاي ويژه و ساير بخش‌هاي بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

تخت‌هاي ثابت و فعال بیمارستان‌ها

جدول 21- تعداد تخت‌هاي ثابت و فعال بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 22- روند تعداد تخت‌هاي ثابت و فعال بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 23- روند تعداد تخت‌هاي ثابت و فعال بيمارستان‌هاي دولتي و غير دولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

آمبولانس‌های دولتی و غیردولتی

جدول 24- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس و تعداد آمبولانس‌هاي دولتي و غيردولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 25- روند تعداد پايگاه‌هاي اورژانس و تعداد آمبولانس‌هاي دولتي و غيردولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

درمانگاه‌ها، کلینیک‌ها و پلی‌کلینیک‌ها

جدول 26- تعداد درمانگاه، كلينيك و پلي‌كلينيك‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 27- روند تعداد درمانگاه، كلينيك و پلي‌كلينيك‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 28- روند تعداد درمانگاه، كلينيك و پلي‌كلينيك‌هاي دولتي و غيردولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

آزمایشگاه‌های تشخیص طبی

جدول 29- تعداد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 30- روند تعداد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 31- روند تعداد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي دولتي و غيردولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

مؤسسات تصویربرداری تشخیصی و درمانی هسته‌ای

جدول 32- تعداد مؤسسات تصويربرداري تشخيصي و درماني هسته اي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 33- روند تعداد مؤسسات تصويربرداري تشخيصي و درماني هسته اي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 34- روند تعداد مؤسسات تصويربرداري تشخيصي و درماني هسته اي دولتي و غير دولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

مؤسسات توانبخشی

جدول 35- تعداد مراكز توانبخشي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 36- روند تعداد مراكز توانبخشي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 37- روند تعداد مراكز توانبخشي دولتي و غيردولتي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 38- تعداد درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها و پلي‌كلينيك‌ها، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، مؤسسات تصويربرداري تشخيصي و درماني هسته‌اي و مؤسسات توانبخشي

جدول 39- روند تعداد درمانگاه‌ها، كلينيك‌ها و پلي‌كلينيك‌ها، آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، مؤسسات تصويربرداري تشخيصي و درماني هسته‌اي و مؤسسات توانبخشي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

 

مراکز مشاوره خدمات پرستاری و درمان سوء مصرف مواد و سایر مراکز ارائه خدمات سلامتی سرپایی

جدول 40- تعداد مراكز مشاوره خدمات پرستاري و درمان سوء مصرف مواد و ساير مراكز ارائه خدمات سلامتي سرپايي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض)

جدول 41- روند تعداد مراكز مشاوره خدمات پرستاري و درمان سوء مصرف مواد و ساير مراكز ارائه خدمات سلامتي سرپايي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال

جدول 42- روند تعداد مراكز مشاوره خدمات پرستاري و درمان سوء مصرف مواد و ساير مراكز ارائه خدمات سلامتي سرپايي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (2)

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 16 : جدول 01- تعداد مؤسسات درماني و تعداد تخت‌هاي موجود در آنها بر حسب وضعيت حقوقي (شامل بيمارستان، بيمارستان و زايشگاه، زايشگاه و آسايشگاه) در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 02- مراكز بهداشتي و درماني بر حسب وضعيت جغرافيايي (شامل درمانگاه، كلينيك، پلي‌كلينيك و مركز بهداشت) در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 03- مراكز بهداشتي و درماني بر حسب وضعيت حقوقي (شامل درمانگاه، كلينيك، پلي‌كلينيك و مركز بهداشت) در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 04- مراكز بهداشتي و درماني بر حسب بر حسب نحوه‌ي اداره و زمان كار (شامل درمانگاه، كلينيك، پلي‌كلينيك و مركز بهداشت) در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

 سالنامه 16 : جدول 05- تعداد مراكز بهداشتي درماني و تعداد خانه هاي بهداشت تا پايان سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

 سالنامه 16 : جدول 06- تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مراكز پرتونگاري و توانبخشي بر حسب وضعيت حقوقي تا پايان سال .

 سالنامه 16 : جدول 07-1- تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مراكز پرتونگاري و توانبخشي بر حسب نحوه كار تا پايان سال .

 سالنامه 16 : جدول 07-2- تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مراكز پرتونگاري و توانبخشي بر حسب زمان كار تا پايان سال .

 سالنامه 16 : جدول 08- تعداد آزمايشگاه، داروخانه، مراكز پرتونگاري و توانبخشي بر حسب شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 09- كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب گروه شغلي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 10- كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب رشته و تخصص تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 11- پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و درماني برحسب رشته شغلي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 12- اهم از فعاليت‌ها در زمينه مبارزه با مالاريا در سال .

 سالنامه 16 : جدول 13- واكسيناسيون انجام شده در مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : جدول 14- موارد مراجعه به كلينيك‌هاي بهداشت و تنظيم خانواده در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

 سالنامه 16 : جدول 15- فعاليت‌هاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال .

 سالنامه 16 : جدول 16- موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درمان بر حسب تخصص هاي مورد نياز در سال .

 سالنامه 16 : جدول 17- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد ازمكان‌هاي تهيه.توزيع و نگهداري مواد غذايي در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه 16 : نمودار 01- روند تعداد تخت‌هاي موجود در مؤسسات درماني بر حسب وضعيت حقوقي (شامل بيمارستان، بيمارستان و زايشگاه، زايشگاه و آسايشگاه) در شهرستان هاي استان (شهرستان و وضعيت حقوقي پيش فرض) .

 سالنامه 16 : نمودار 02- روند تعداد كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب گروه شغلي در شهرستان‌هاي استان (شهرستان پيش فرض) .

 سالنامه 16 : نمودار 03- روند تعداد پزشك شاغل (عمومي و متخصص) در دانشگاه علوم پزشكي در شهرستان‌هاي استان (شهرستان پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 01- تعداد تخت‌هاي ثابت بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 02- تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 03- تعداد آزمايشگاه تشخيص طبي، داروخانه، مؤسسات تشخيصي- درماني هسته اي و توانبخشي برحسب نوع وابستگي تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 04- تعداد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، داروخانه ها، مؤسسات تشخيصي- درماني و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 04- تعداد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، داروخانه ها، مؤسسات تشخيصي- درماني و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 04- تعداد آزمايشگاه هاي تشخيص طبي، داروخانه ها، مؤسسات تشخيصي- درماني و مراكز توانبخشي برحسب شهرستان تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 05- تعداد پايگاه‌هاي اورژانس پيش بيمارستاني تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 06- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 06- تعداد تخت‌هاي فعال بخش‌هاي ويژه بيمارستاني تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 07- كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب گروه شغلي تا پايان سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 07- كاركنان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بر حسب گروه شغلي تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 08- تعداد پزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و نوع تخصص تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 09- تعداد پيراپزشكان شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني برحسب رشته و تخصص تا پايان سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 10- فعاليت‌هاي مؤسسات درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 11- موارد مراجعه بيماران سرپايي به مراكز بهداشتي و درمان بر حسب تخصص هاي مورد نياز در سال .

 سالنامه جديد 17 : جدول 12- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد ازمكان‌هاي تهيه.توزيع و نگهداري مواد غذايي در سال (سال پيش فرض) .

 سالنامه جديد 17 : جدول 12- فعاليت‌هاي عمده بهداشت محيط در زمينه بازديد ازمكان‌هاي تهيه.توزيع و نگهداري مواد غذايي در سال .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-9 (1) - تعداد مراكز بهداشتي درماني و تعداد خانه هاي بهداشت تا پايان سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-9 (2)- درصد اشغال تخت بيمارستان‌هاي دولتي در سال‌هاي مختلف .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-9 (3) - تعداد تخت‌هاي ثابت و فعال بيمارستان‌هاي حوزه دانشگاه علوم پزشكي گلستان در سال (سال پيش فرض) .

 گزارش اقتصادي : جدول شماره 03-9 (1)- عملكرد شاخص هاي هدف كمي بهداشت و درمان در سال .

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 340
بازدید دیروز: 445
بازدید ماه:299
بازدید سال:133754
بازدید کل:411168
معرفی سیمابر