عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


15. اداره کل دامپزشکی استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

نام دستگاه اجرایی : اداره کل دامپزشکی استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی :مدیرکل 

نام بالاترین مقام اجرایی : دکترمحمودرضا وفایی

نام رابط آماری :  منصور آئین
شماره تماس دفتر : 32420940-017
آدرس پستی : 
وب سایت : www.golestan.ivo.ir

 

 فهرست اقلام آماری، اطلاعاتی و شاخص‌های اداره کل دامپزشکی استان گلستان

aghlam_dampezeshki.pdf [897.79 کيلوبايت] ( تعداد دانلود: 7)

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

عملکرد واکسیناسیون دام علیه بیماری‌های واگیر و غیر واگیر

سالانه

شهرستانی

آماری

2

کنترل و پایش و مبارزه علیه بیماری‌های مشترک بین انسان و دام

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد بازديد بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده خام دامي

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي

سالانه

شهرستانی

آماری

5

بازديد و نظارت بهداشتي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي

سالانه

شهرستانی

آماری

6

تعداد مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي

سالانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد نمونه‌برداري‌هاي ادواري، نظارتي و كنترلي از مراكز جمع آوري و عمل آوري فرآورده خام دامي

سالانه

شهرستانی

آماری

8

تعداد بازديد فني بهداشتي بر مراکز (بیمارستان دامپزشکی، درمانگاه و کلینیک دامپزشکی و ...) بخش دارو و درمان

سالانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد بازديد فني بهداشتي بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي

سالانه

شهرستانی

آماری

11

تعداد كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي

سالانه

شهرستانی

آماری

11-2

تعداد نمونه برداري ادواري، نظارتي و كنترلي از كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و داروسازي

سالانه

شهرستانی

آماری

12

جمعيت انواع دام

سالانه

شهرستانی

آماری

13

تعداد راس معاينه شده قبل از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

14

تعداد راس بازرسي فني و بهداشتي پس از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

15

تعداد راس نظارت شرعي هنگام كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

16

وزن كل لاشه‌هاي كشتار شده

سالانه

شهرستانی

آماری

17

تعداد راس لاشه ضبط و معدوم شده هنگام كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

18

وزن لاشه ضبط و معدوم شده (كيلوگرم )

سالانه

شهرستانی

آماری

19

وزن آلايش هاي خوراكي ضبط و معدوم شده (كيلوگرم)

سالانه

شهرستانی

آماری

20

تعداد آزمايشات انجام گرفته در آزمایشگاه‌های کنترل کیفی و تشخیص دامپزشکی بخش دولتی و خصوصی و بخش آبزیان

سالانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادر شده بر حسب نوع مجوز و وارد و خارج شده از استان

سالانه

شهرستانی

آماری

22

تعداد آزمايشگاه‌هاي دولتي و خصوصي

سالانه

شهرستانی

آماری

23

مساحت مزارع تحت پوشش پرورش ماهيان (مترمربع)

سالانه

شهرستانی

آماری

24

تعداد بازديد ادواري فني بهداشتي مزارع پرورش آبزيان

سالانه

شهرستانی

آماری

25

تعداد بازديد فني بهداشتي جهت صدور، تمديد پروانه بهداشتي مزارع پرورش آبزيان

سالانه

شهرستانی

آماری

26

تعداد كل خودروهاي حمل محصولات تحت نظارت

سالانه

شهرستانی

آماری

27

تعداد كل بازديد فني بهداشتي خودروهاي حمل تحت نظارت

سالانه

شهرستانی

آماری

28

تعداد بازديد فني بهداشتي مبارزه با بيماري‌هاي طيور برحسب نوع مراكز پرورش طيور

سالانه

شهرستانی

آماری

29

تعداد انواع مراكز پرورش طيور

سالانه

شهرستانی

آماری

30

تعداد نمونه جهت مبارزه با بيماري‌هاي طيور برحسب نوع نمونه برداري

سالانه

شهرستانی

آماری

31

تعداد كشتارگاه هاي دام

سالانه

شهرستانی

آماری

32

تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي دام

سالانه

شهرستانی

آماری

33

تعداد كشتارگاه هاي طيور

سالانه

شهرستانی

آماری

34

تعداد بازديد فني بهداشتي از كشتارگاه هاي طيور

سالانه

شهرستانی

آماری

35

تعداد طيورزنده معاينه شده قبل از كشتار (هزار قطعه)

سالانه

شهرستانی

آماری

36

تعداد طيور حذف و معدوم شده قبل از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

37

تعداد قطعه طيور مورد نظارت شرعي حین كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

38

كيلوگرم وزن طيور حذف شده قبل از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

39

تعداد لاشه طيور ضبط و معدوم شده پس از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

40

كيلوگرم وزن لاشه طيور معدوم شده پس از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

41

تعداد لاشه هاي طيور ضبط و معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف

سالانه

شهرستانی

آماری

42

كيلوگرم وزن لاشه هاي طيور معدوم شده در مراكز عرضه و مصرف

سالانه

شهرستانی

آماری

43

كيلوگرم آلايش خوراكي ضبط شده طيور در مراكز مصرف

سالانه

شهرستانی

آماری

44

نمونه برداري لاشه،آلايش و ....نظارت ادواري، صادرات و

سالانه

شهرستانی

آماری

45

تعداد كشتارشده و بازديد بهداشتي ساير ماكيان (قطعه)

سالانه

شهرستانی

آماری

46

تعداد مزارع تلفاتي تحت كنترل جهت معدوم سازي بهداشتي

سالانه

شهرستانی

آماری

47

تعداد بازديد فني بهداشتي صدور، تمديد پروانه مزارع پرورش طيور و ماكيان

سالانه

شهرستانی

آماری

48

تعداد نظارت فني و بهداشتي بر چرخه توزيع واكسن و مواد بيولوژيك طيور

سالانه

شهرستانی

آماری

49

تعداد لاشه طيور ضبط و معدوم شده پس از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

50

كيلوگرم وزن لاشه طيور معدوم شده پس از كشتار

سالانه

شهرستانی

آماری

51

تعداد واحدهاي دامي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

52

تعداد واحدهاي دامي تحت كنترل بهداشتي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

53

تعداد واحدهاي قرنطينه موجود- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

54

تعداد واحدهاي قرنطينه مورد نياز- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

55

جمعيت دامي تحت پوشش بهداشتي بيماريهاي واگير دام- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

56

جمعيت دامي هر شهرستان - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

57

فرآورده خام دامي توليدي - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

58

كل فرآورده خام شيلاتي توليدي - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

59

طيور تحت پوشش بهداشتي در برابر بيماري‌هاي واگير دار- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

60

متراژ واحدهاي فني موجود - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

61

متراژ واحدهاي فني مورد نياز - برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

62

مقدار فرآورده خام دامي تحت كنترل بهداشتي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

63

مقدار فرآورده خام شيلاتي تحت كنترل بهداشتي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

64

ميزان واكسن مصرفي ساليانه- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

آمار و اطلاعات اداره کل دامپزشکی استان در  سیمابر استان گلستان

dampezeshki_golestan.pdf [2.12 مگابايت] ( تعداد دانلود: 2)

 گزارش آماری

حوزه بیماری‌های دام

جدول 01-1- عملكرد واكسيناسيون دام عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 01-2- دام‌هاي مايه كوبي شده عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در سال (سالنامه آماري استان گلستان)

نمودار 01- عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير در شهرستان های استان در سال (نوع دام، سال و شهرستان پیش فرض)

نمودار 02- مقايسه شهرستاني عملكرد واكسيناسيون انواع دام عليه بيماري‌هاي واگير و غير واگير در سال (سال، نوع دام و نوع واکسن پیش فرض)

 

حوزه بهداشت عمومی

جدول 03-1- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 03-2- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي- شامل تعداد مراكز عرضه فرآورده خام دامي و بازديد و نظارت بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 04-1- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 04-2- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي، شامل تعداد مراكز جمع‌آوري و عمل‌آوري فرآورده خام دامي و بازديدها و تعداد نمونه برداري هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 05-1- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (جمعيت دامي و تعداد بازديد و نظارت بهداشتي بر كشتارگاه‌هاي دام و دام كشتار شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)جدول 05-2- عملكرد نظارت بر بهداشت عمومي شامل (وزن كل لاشه هاي كشتار و ضبط و معدوم شده) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

 

حوزه دارو و درمان

جدول 06-1- عملكرد نظارت بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و دارو سازي تعداد مراكز، تعداد بازديدهاي فني بهداشتي و تعداد نمونه‌برداري‌هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 06-2- عملكرد نظارت بر كارخانجات خوراك دام و طيور، مكمل سازي و دارو سازي تعداد مراكز، تعداد بازديدهاي فني بهداشتي و تعداد نمونه‌برداري‌هاي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 07-1- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

جدول 07-2- عملكرد نظارت بر مراكز خدمات دامپزشكي شامل تعداد مراكز و تعداد بازديد فني بهداشتي انجام گرفته از آنها در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

نمودار 04- تعداد مراكز (بيمارستان دامپزشكي ، درمانگاه و كلينيك دامپزشكي و ...) بخش دارو و درمان شهرستان های استان در سال (سال و شهرستان پیش فرض)

جدول 08- عملكرد آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفي و تشخيص دامپزشكي بخش دولتي و خصوصي و بخش آبزيان استان در سال

 

حوزه فرنطینه

جدول 09- آمار عملكرد كنترل قرنطينه (تعداد بازديد فني و تعداد مجوز صادره ورودي به استان و خروجي از استان) در شهرستان‌هاي استان در سال (سال پيش فرض)

 

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه 16 : جدول 18 - دام‌هاي مايه كوبي شده عليه بيماري‌هاي واگير و غيرواگير در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه 16 : جدول 19 - تعداد مراكز نظارت و پست هاي قرنطينه دام و فرآورده هاي دامي به تفكيك شهرستان .

سالنامه جديد 17 : جدول 15 -تعداد شاغلان بخش دامپزشكي غير دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 16-تعداد شاغلان بخش دامپزشكي دولتي بر حسب عنوان شغلي و شهرستان در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 17 - تعداد داروخانه ها، مراكز مايه كوبي، درمانگاه ها و آزمايشگاه هاي دامپزشكي (خصوصي و دولتي) به تفكيك شهرستان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 18 - تعداد و ظرفيت كشتارگاه هاي دام و طيور فعال بر حسب نوع كشتارگاه به تفكيك شهرستان در پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 17 : جدول 19 - تعداد مراكز نظارت و پست هاي قرنطينه دام و فرآورده هاي دامي به تفكيك شهرستان .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي استان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 18-23- عملكرد شاخصهاي بخش دامپزشكي استان در سال1394 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال (سال پيش فرض براي 2 گروه اطلاعات) .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال 1393 .(سال پيش فرض).

گزارش اقتصادي : جدول شماره 19-23- تعداد واحدهاي واحدهاي فني دامپزشكي و واحدهاي قرنطينه به تفكيك شهرستان در سال 1394 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1392 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1393 .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 20-23- تعداد كشتارگاه ها، كارنجات دام و طيور، مراكز جمع آوري شير و مزارع آبزي پروري تحت نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان گلستان در سال 1394 .

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال 92 و 93 .

گزارش اقتصادي 20-23 : آمار صدور گواهي حمل و نظارت بهداشتي اداره كل دامپزشكي استان بر محموله هاي صادراتي در سال94 .

 

 

 

 

 

 ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 188
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2241
بازدید سال:27206
بازدید کل:450911
معرفی سیمابر