عضویت    ورود
ورود به سایت
:جستجو


11. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

نویسنده: admin ارسال شده : 29 اردیبهشت 1393

 

نام دستگاه اجرایی : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

عنوان بالاترین مقام اجرایی : مدیرکل 

نام بالاترین مقام اجرایی : ابوطالب قزلسفلو

نام رابط آماری : رضا احمدی
شماره تماس دفتر : 32228614-017
آدرس پستی : خیابان شهید بهشتی
وب سایت : www.golestan.frw.org.ir

 

 

ردیف

عنوان قلم

دوره زمانی

موقعیت مکانی

نوع قلم (آماری/اطلاعاتی/شاخص)

1

تعداد موارد آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

2

مساحت آتش سوزی ها در عرصه های منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

3

تعداد پرونده شناسایی شده چرای غیر مجاز (ماده 43،44 ،50)

سالانه

شهرستانی

آماری

4

تعداد دام شناسایی شده در چرای غیر مجاز (ماده 43،44 ،50)

سالانه

شهرستانی

آماری

5

تعداد احکام قضایی اجرا شده در پرونده های تخلف

سالانه

شهرستانی

آماری

6

مساحت احکام قضایی اجرا شده در پرونده های تخلف

سالانه

شهرستانی

آماری

7

تعداد موارد تخریب و تصرف در عرصه های منابع طبیعی توسط متخلفان

سالانه

شهرستانی

آماری

8

میزان تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی توسط متخلفان

سالانه

شهرستانی

آماری

9

تعداد موارد قطع درختان (ماده 42) توسط متخلفان

سالانه

شهرستانی

آماری

10

تعداد درختان و درختچه های قطع شده (ماده 42) توسط متخلفان

سالانه

شهرستانی

آماری

11

تعداد موارد شناسایی شده حمل محصولات جنگلی (ماده 48) توسط متخلفان

سالانه

شهرستانی

آماری

12

حجم چوب‌آلات شناسایی شده (ماده 48) توسط متخلفان

سالانه

شهرستانی

آماری

13

میزان تولید فراورده های چوبی از جنگل

سالانه

شهرستانی

آماری

14

حجم درختان نشانه‌گذاری شده فرآورده‌های چوبی جنگلی

سالانه

شهرستانی

آماری

15

میزان تجدید حجم فرآورده‌های چوبی جنگلی

سالانه

شهرستانی

آماری

16

مساحت جنگلها بر حسب نوع بهره برداری

سالانه

شهرستانی

آماری

17

مساحت مراتع برحسب نوع بهره‌برداری و درجه

سالانه

شهرستانی

آماری

18

مساحت جنگلکاری شده

سالانه

شهرستانی

آماری

19

مساحت فعالیت های احیاء مراتع برحسب نوع عملیات

سالانه

شهرستانی

آماری

20

میزان تولید علوفه در مراتع برحسب نوع مرتع

سالانه

شهرستانی

آماری

21

تعداد خانوار خارج شده از عرصه‌های منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

22

تعداد دام خارج شده از عرصه‌های منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

23

وسعت منابع طبیعی استانهای کشور

سالانه

استانی

آماری

24

تعداد شرکت‌های تعاونی منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

25

تعداد اعضاء شرکت‌های تعاونی منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

26

تعداد شاغلین شرکت‌های تعاونی منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

27

میزان سرمایه شرکت‌های تعاونی منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

28

مساحت اراضی ممیزی شده

سالانه

شهرستانی

آماری

29

مساحت مناطق عرصه های استعداد یابی شده

سالانه

شهرستانی

آماری

30

اقدامات حفاظت و حمایت انجام گرفته در عرصه‌های منابع طبیعی

سالانه

شهرستانی

آماری

31

فعاليت هاي انجام شده در زمينه ي حفاظت آبخيزها

سالانه

استانی

آماری

32

فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه‌ي مرتعداري و اصلاح مرتع

سالانه

استانی

آماری

33

مساحت تعيين شده براي قطع درختان جنگلي  بر اساس پروانه هاي قطع صادر شده در اداره منابع طبيعي

سالانه

استانی

آماری

34

مساحت پارك هاي جنگلي

سالانه

شهرستانی

آماری

35

مساحت ذخيره گاه هاي جنگلي

سالانه

شهرستانی

آماری

36

مساحت فضاهاي سبز

سالانه

شهرستانی

آماری

37

مساحت كل عرصه هاي جنگلي

سالانه

شهرستانی

آماری

38

مساحت نهالستان

سالانه

شهرستانی

آماری

39

ميزان توليد نهال

سالانه

شهرستانی

آماری

40

مساحت بیابان

سالانه

شهرستانی

آماری

41

سطح جنگلهاي داراي پوشش حفاظتي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

42

سطح جنگلهاي داراي طرح مديريت- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

43

سطح حوزه هاي آبخيز تحت پوشش عمليات آبخيزداري- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

44

سطح كل جنگلها- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

45

سطح كل حوزه هاي آبخيز- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

46

سطح كل رويشگاه هاي جنگلي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

47

سطح كل مراتع- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

48

سطح كل مراتع داراي طرح اصلاح و احياء- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

49

 سطح مراتع داراي طرح اصلاح و احياء- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

50

سطح مراتع شهرستان داراي پوشش حفاظتي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

51

ميزان توليد محصولات چوبي در رويشگاه‌هاي منابع طبيعي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

52

ميزان توليد محصولات غيرچوبي در رويشگاه‌هاي منابع طبيعي- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

53

ميزان جاده جنگلي موجود- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

54

ميزان جاده جنگلي مورد نیاز- برنامه پنجم

سالانه

شهرستانی

آماری

55

اطلاعات اسناد مالكيت منابع طبيعي

-

-

اطلاعاتی

56

مشخصات مناطق حفاظت و كنترل آفات

-

-

اطلاعاتی

57

مشخصات مناطق حفاظت و كنترل آفات

-

-

اطلاعاتی

58

مشخصات مناطق طبيعي و ذخيره‌گاه‌ها

-

-

اطلاعاتی

59

مشخصات نهالستان‌هاي توليد نهال جنگلي

-

-

اطلاعاتی

60

مشخصات نهالستان‌هاي مرتعي و جنگلي

-

-

اطلاعاتی

سالنامه آماری و گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان

سالنامه جديد 01 : جدول 05- مساحت (هكتار) جنگل ها، مراتع و بيابان تا پايان سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 01 : جدول 11- مساحت پارك‌هاي جنگلي طبيعي، فضاهاي سبز و ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي در پايان سال (سال پيش فرض) (هكتار) .

سالنامه جديد 04 : جدول 30- مساحت جنگل ها، مراتع و بيابان تا پايان سال (هكتار) .

سالنامه جديد 04 : جدول 31- مساحت جنگل كاري در سال (هكتار) .

سالنامه جديد 04 : جدول 32- مساحت نهالستان و ميزان توليد نهال در سال (سال پيش فرض) .

سالنامه جديد 04 : جدول 33- موارد و مساحت آتش سوزي در جنگل ها و مراتع در سال .

سالنامه جديد 04 : جدول 34- مساحت تعيين شده براي قطع درختان جنگلي بر اساس پروانه هاي قطع صادر شده در اداره منابع طبيعي در سال (هكتار) .

سالنامه جديد 04 : جدول 35- ميزان توليد فرآورده هاي چوبي از جنگل ها در سال (سال پيش فرض) (مترمكعب) .

سالنامه جديد 04 : جدول 36- فعاليت هاي در زمينه حفاظت آبخيزها در سال (هكتار) .

سالنامه جديد 04 : جدول 37- فعاليت هاي انجام شده در زمينه مرتعداري و اصلاح مراتع در سال .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 01-24- مساحت جنگل هاي استان گلستان .

گزارش اقتصادي : جدول شماره 02-24- مساحت مراتع و ميزان توليد علوفه مراتع استان گلستان .ارسال نظر

نام:
ایمیل:

ورود کاربران (رابطین آماری)
نرم افزارهای مورد نیاز

رمز: soft98.ir
پیوندها


آمار سایت

آمار بازدید
بازدید امروز: 190
بازدید دیروز: 253
بازدید ماه:2243
بازدید سال:27208
بازدید کل:450913
معرفی سیمابر